Služby našej advokátskej kancelárie

Poskytujeme právne služby, predovšetkým v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva a konkurzného a reštrukturalizačného práva a trestného práva.

Vybraným partnerom poskytujeme komplexné služby vo všetkých oblastiach práva.

Zastupovanie klientov v konaniach

 • podávame žaloby a návrhy na začatie súdneho konania
 • zastupujeme klientov na pojednávaniach
 • zúčastňujeme sa mimosúdnych rokovaní s protistranou sporu
 • zastupujeme v daňových konaniach pred daňovými úradmi a colnými úradmi
 • zastupujeme v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy
 • mimosúdne riešime spory a iné situácie

Vymáhanie pohľadávok

 • vymáhame pohľadávky v obchodnom styku a v občianskoprávnych vzťahoch
 • zastupujeme v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach spojených s vymáhanými pohľadávkami
 • v koordinácii s klientmi spravujeme pohľadávky v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

Zakladanie a správa spoločností

 • zakladáme obchodné spoločnosti
 • zabezpečujeme zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 • riešime zmeny vzťahov v spoločnostiach
 • rušíme a likvidujeme spoločnosti
 • transformujeme spoločnosti
 • zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom

Právne poradenstvo, rozbory a stanoviská

Poskytujeme právne poradenstvo, rozbory a stanoviská ústnou formou, ako aj písomnou formou vo všetkých oblastiach práva.

Zmluvy a iné právne listiny

Spisujeme zmluvy a iné právne listiny o právnych úkonoch v obchodnom styku, občianskoprávnom styku, vrátane zmlúv o prevode nehnuteľností a zriaďovaní vecných bremien, zastupujeme klientov v katastrálnych konaniach.

Ak máte o naše služby záujem, kontaktujte nás »